ऱाजस्व विभाग
अधिकारी का पदनाम दूरभाष न० कार्यालय दूरभाष न० निवास मोबाइल न० 
जिलाधिकारी 05872-252822 05872-252715 9454417558
अपर जिलाधिकारी 05872-253082 05872-272871

9454417629

उप जिलाधिकारी लखीमपुर 05872-253246  

9454416567

उप जिलाधिकारी मोहम्मदी 05876-222443  

9454416568

उप जिलाधिकारी गोला      05876-232153  

9454416569

उप जिलाधिकारी पलियाकलां 05871-234505 05871-233488 9454416570
उप जिलाधिकारी मितौली     9454416580
उप जिलाधिकारी निघासन 05873-263227  

9454416577

उप जिलाधिकारी धौरहरा

05874-244224

  9454416572
तहसीलदार लखीमपुर

05872-252334

 

9454416573

तहसीलदार मोहम्मदी     9454416574
तहसीलदार गोला 05876-232153  

9454416575

तहसीलदार पलियाकलां 05871-234505 05871-234505 9454416576
तहसीलदार मितौली    
9454418922
तहसीलदार निघासन
05873-227163
   9454416577
तहसीलदार धौरहरा 05874-244224     9454416578